S.A och S.L – likheter och skillnader


Aktiebolag, S.A, och bolag med begränsat ansvar, S.L, är de vanligaste typerna av bolagsformer i det spanska näringslivet. Den grundläggande skillnaden är att S.A-bolag ska ha ett minimikapital av 60 100 euro uppdelat i aktier. Minimikapitalet i S.L-bolag är 3 005 euro uppdelat i andelar.
Aktiekapital i S.L-bolaget ska till fullo vara inbetalt vid registreringen i handelsregistret, medan det räcker med inbetalning av 25 procent av kapitalet per aktie vid registrering av S.A-bolag.
Den strikta juridiska regleringen av ett aktiebolag, med lite plats för parternas fria vilja, tillsammans med den höga kostnaden för aktiekapitalet jämfört med S.L:s, är faktorer att tänka på när du ska välja bolagsform.
Båda bolagstyperna begränsar aktieägarnas resp. andelsägarnas ansvar mot tredje person till sitt insatta kapital. S.L-bolagen är att betrakta som slutna bolag och rätten till överlåtelse av andelar är begränsad, till skillnad från rätten att överlåta aktier, vilken i princip är fri (undantag kan finnas på grund av hembudsklausulen).
Det finns ingen begränsning av antalet delägare i någon av bolagsformerna.
Eftersom det är en omfattande procedur att bilda och registrera ett bolag bör du under alla omständigheter anlita professionell hjälp för detta.

Källa: www.spanien.st